Бедије Јакупи

by

Центарот за забава и рекреација за деца "ХЕПИ КЛУБ" е регистриран како друштво со ограничена одговорност едно лица (ДООЕЛ). Оснивач и управител на центарот е Бедија Јакупи од с. Слатино, општина Теарце. Центарот за забава и рекреација за деца ХЕПИ КЛУБ беше оформен како дел од иницијативата на Бедија да отвори сосптвен формален бизнис и …

Read more